Pilsoniskās sabiedrības konferencē Rīgā uzstāsies augsta līmeņa politiķi un pazīstami eksperti

14.05.2015. 00:42

Rīga, 2015.gada 14. maijs. Eiropas Savienības Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konference, kas notiks Rīgā 20. – 21.maijā, pulcēs vairākus simtus pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un ekspertu no Eiropas Savienības dalībvalstīm un Austrumu partnerības valstīm. Pasākumā uzstāsies augsta līmeņa politiķi un  pazīstami eksperti no Latvijas un citām ES, kā arī AP valstīm.

 

Konferenci atklās Latvijas Republikas Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Konferencē uzstāsies Latvijas Republikas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, ES reģionu politikas komisārs Johanness Hāns (Johannes Hahn), Gruzijas Ārlietu ministre Tamāra Beručašvili (Tamar Beruchashvili), Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, bijušais Ukrainas Ārlietu ministrs Olehs Ribačuks (Oleh Rybachuk), Baltkrievijas cilvēktiesību centra „Vyasna” vadītājs, Starptautiskās Cilvēktiesību federācijas prezidents Aless Bjaļatskis (Ales Bialiatski), Eiropas Reformu centra (Centre for European Reform) pētniecības direktors Ians Bonds (Ian Bond), Atvērtās sabiedrības politikas asociācijas (The Policy Association for an Open Society) direktors Džefs Lovits (Jeff Lovitt) un daudzi citi.

 

Konferences mērķis ir sniegt ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un iesaistei Austrumu partnerības politikas plānošanā un īstenošanā. Pilsoniskās sabiedrības konference ir saturiski pietuvināta Austrumu partnerības samita tematikai. Tā nodrošina platformu, kurā par aktuālākajiem Austrumu partnerības jautājumiem debatē pilsoniskās sabiedrības, nevalstisko organizāciju un domnīcu pārstāvji.

 

„Pilsoniskās sabiedrības konference, līdztekus Austrumu partnerības samitam, dod iespēju uzlabot ES kaimiņu politiku, mazinot tajā birokrātiskumu un vairojot elastīgu un stratēģisku pieeju. Ar šīs konferences rīkošanu Latvija uzsver pilsoniskās sabiedrības lielo nozīmi demokrātijas, likuma varas un labas pārvaldības principu iedzīvināšanā Austrumu partnerības valstīs. Latvijas sasniegumi pilsoniskās sabiedrības veidošanas procesā ir ievērības cienīgi un noderēs pieredzes apmaiņā sešām Austrumu partnerības valstīm,” norāda Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors Andis Kudors.

 

Konferencē apskatāmie jautājumi ietvers līdzšinējos panākumus un izaicinājumus ES Austrumu partnerības politikā no pilsoniskās sabiedrības perspektīvas, Austrumu partnerības iespējas un pilsoniskās sabiedrības lomu reģionālās drošības stiprināšanā, iespējamos atbalsta mehānismus pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, ieskaitot pārrobežu sadarbības iespējas, un turpmākās aktualitātes Austrumu partnerības politikā. Konferences laikā taps rekomendācijas ES institūcijām, kā arī ES un Austrumu partnerības valstu valdībām efektīvākai Austrumu partnerības mērķu sasniegšanai.

 

Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konferenci Rīgā savstarpēji sadarbojoties rīko: Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI), Austrumeiropas politikas pētījumu centrs (APPC) un Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forumu. Pasākumu atbalsta Eiropas Komisija, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts, Melnās jūras fonds (ASV-Vācijas Māršala fonda projekts) un Nacionālais Demokrātijas fonds (National Endowment for Democracy).

 

Konferencei būs iespējams sekot tiešraidē konferences rīkotāju, kā arī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mājaslapā www.eu2015.lv, kā arī portālā www.delfi.lv.

 

Mediju akreditācija konferencei ir noslēgusies. Programma ar referentu vārdiem pieejama šeit: https://eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/austrumu-partneribas-pilsoniskas-sabiedribas-konference-2015-05-20

 

Turpmākā informācija par pasākumu būs pieejama konferences rīkotāju, kā arī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē un LR Ārlietu ministrijas interneta lapās.

 

 

Par Austrumu partnerību:  

Austrumu partnerība ir daļa no ES Kaimiņattiecību politikas, kas tika uzsākta 2004.gadā, lai ES paplašinoties izvairītos no krasas norobežošanās starp tās dalībvalstīm un kaimiņvalstīm, tādējādi veicinot labklājību, stabilitāti un drošību reģionā kopumā. Kaimiņattiecību politika balstās uz demokrātijas, likuma varas un cilvēktiesību vērtībām. Tā pamatā sastāv no divpusēju attiecību kopuma starp ES un attiecīgo partnervalsti, kas tiek papildināts ar reģionālām un daudzpusējām sadarbības iniciatīvām un formām.

 

Lēmumu izveidot Austrumu partnerību, ar mērķi veicināt politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju ar austrumu kaimiņiem, ES valstu un valdību vadītāji pieņēma 2009.gada maijā Prāgā. Austrumu partnerība tiek īstenota attiecībā uz Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu, Ukrainu.

 

Par organizatoriem:

 

Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI) izveidots 1992.gadā kā bezpeļņas organizācija, kam uzdots sniegt Latvijas lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un plašākai sabiedrībai analīzi, ieteikumus un informāciju par starptautiskajiem procesiem, reģionālās drošības jautājumiem, ārpolitikas stratēģiju un izvēles iespējām. Institūts ir neatkarīga biedrība, kas veic pētījumus, izdod publikācijas, kā arī rīko lekcijas, seminārus un konferences, kas saistītas ar starptautiskās politikas jautājumiem. Latvijas pētniecības centru vidū Latvijas Ārpolitikas institūts ir vecākā un viena no pazīstamākajām un starptautiski atzītākajām organizācijām, kuri specializējas tieši starptautiskajos jautājumos. Cenšoties nodrošināt zināšanas un ekspertīzi no Latvijas viedokļa, Institūts un tā pētnieki ir piedalījušies un koordinējuši virkni dažādu starptautisku pētniecības projektu. Pēdējā laikā galvenās Institūta pētniecības tēmas ir saistītas ar Latvijas ārlietu politikas jomu novērtējumu, transatlantiskajām attiecībām, Eiropas Savienības politikām, tostarp tās Kaimiņattiecību politiku un Austrumu partnerības jautājumiem, daudzpusējām un divpusējām attiecībām ar Krieviju, dažādiem enerģētikas jomas aspektiem.

www.liia.lv
https://www.facebook.com/LIIA.lv
@LIIA_LV

 

Austrumeiropas politikas pētījumu centrs (APPC) ir nevalstiska organizācija, kas pētniecisko darbību uzsāka 2006.gadā. APPC galvenie mērķi: dot ieguldījumu Latvijas ārpolitikas attīstībā, veicot pētniecisko darbību Austrumeiropas valstu politikas, vēstures un ekonomikas jomās; attīstīt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu pētnieciskajiem institūtiem u.c. organizācijām; apzināt un skaidrot Latvijas intereses ārvalstīs. APPC pētnieki galveno uzmanību līdz šim ir veltījuši Krievijas maigās varas, tautiešu un mediju politikas izpētei. APPC sadarbojas ar pētniecības centriem Igaunijā, Lietuvā, Moldovā, Gruzijā, Ukrainā u.c. valstīs, kā arī rīko dažādus vietēja un starptautiska mēroga seminārus un diskusijas ar ekspertu līdzdalību. APPC pārstāvji kā eksperti regulāri tiek aicināti uzstāties medijos, kā arī dažādās konferencēs, semināros, diskusijās u.c. pasākumos Latvijā un ārvalstīs.

www.appc.lv, www.easteurope.lv

https://www.facebook.com/CentreForEastEuropeanPolicyStudies,

@APPC_LV

 

Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO)  ir nevalstiska sabiedriska organizācija. Tā apvieno domubiedrus, kas vēlās veicināt Latvijas dalību NATO. LATO mērķi ir informēt Latvijas sabiedrību par NATO un Latvijas dalību NATO, veicināt sadarbību ar citām valstīm ar mērķi informēt šo valstu iedzīvotājus par Latviju kā NATO dalībvalsti, kā arī organizēt sabiedrības informēšanas pasākumus par Latvijas un Eiro-Atlantiskās drošības politikas aktuālajām tēmām. 2011. gadā LATO piešķirts arī sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā pilsoniskas sabiedrības attīstība, kas ir būtisks novērtējums LATO mērķiem un darbībai šo gadu laikā, kā arī iespēja veidot ciešāku un pilnvērtīgāku sadarbību ar korporatīvajiem partneriem.

www.lato.lv

https://www.facebook.com/LatvianTransatlanticOrganisation

@LATO_LV

Austrumu Partnerības Pilsoniskās Sabiedrības Forums ir unikāla daudzpusīga pilsoniskās sabiedrības platforma, kuras mērķis ir veicināt Eiropas integrāciju, atvieglot reformas un demokrātisku izmaiņu ieviešanu sešās Austrumu partnerības dalībvalstīs – Azerbaidžānā, Armēnijā, Gruzijā, Baltkrievijā, Moldovā un Ukrainā. Forums tika dibināts 2009. gadā Prāgas Austrumu Partnerības samitā un kopš tā laika ir kļuvis par Austrumu partnerības iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības dimensiju, kuras ietvaros notiek centieni stiprināt pilsonisko sabiedrību reģionā, kā arī vairot plurālismu publiskajā diskursā un politikas veidošanā, popularizējot līdzdalības demokrātiju un pamattiesības.

www.eap-csf.eu

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Dzelme-Romanovska
ES Austrumu partnerības
Pilsoniskās sabiedrības konferences
komunikācijas koordinatore
Tālr. 29 26 82 81
ieva.dzelme@appc.lv